Virginia BIG Trees

Common Name: poison sumac

 

Scientific Name: Toxicodendron vernix