Virginia BIG Trees

Common Name: mountain winterberry holly

 

Scientific Name: Ilex montana