Virginia BIG Trees

Common Name: mountain-laurel

 

Scientific Name: Kalmia latifolia