Virginia BIG Trees

Common Name: common linden

 

Scientific Name: Tilia xeuropaea