Virginia BIG Trees

Common Name: Japanese persimmon

 

Scientific Name: Diospyros kaki