Virginia BIG Trees

Common Name: tough bumelia

 

Scientific Name: Sideroxylon tenax